Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана. Послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана, Астана 27 января 2012 г.

Январь, 2012 г.

љымбатты ›аза›станды›тар!
љ±рметті депутаттар мен ®кімет мЇшелері!
Ханымдар мен мырзалар!
љаза›стан тЩуелсіздіктіЈ Їшінші онжылды“ына батыл ›адам басты.
ЖаЈа ›±рамда“ы Парламент пен жаЈар“ан ®кімет йз ж±мысына кірісті.
иткен 2011 жылы ел экономикасы 7,5 процентке йсті.
Ішкі жалпы йнім жан басына ша››анда 11 мыЈ доллардан асты.
Б±рын сатылып кеткен активтердіЈ бір›атар маЈызды бйлігі мемлекет меншігіне ›айтарылды.
Енді "Богатырь", љарашы“ана›, љаша“ан кен орындары мен ЕNRС, "љаза›мыс" компаниялары басым активтері мемлекет иелігінде болады.
Кезінде мен "мынадай жа“дайлар“а байланысты сатып жатырмыз, ›азір жекешелендіру керек, уа›ыты келгенде ›айтарамыз" деп айтып едім.
Міне, енді бЩрі ›айтарылуда. Барлы› акциялардыЈ пакеті љаза›станда. Енді йзіміз барлы“ына ы›пал жасайтын боламыз.
љаза›стан хал›ы бірт±тас, бірлігі мыз“ымас кемел елге айналды.
Дегенмен, біз кЇрмеуі ›иын, ›айшылы“ы мол алма“айып заманда ймір сЇрудеміз.
Болжан“ан жа»анды› да“дарыс ›аупі шынды››а айналып келе жат›анын кйріп отырсыздар.
СарапшылардыЈ пікірінше, жаЈа Щлемдік да“дарыс бес-алты жыл“а созылуы мЇмкін.
БіздіЈ міндетіміз – экономиканы осы сына››а дайындау, оны Щртараптандыруды жал“астыру болып табылады.
Біз 2015 жыл“а ›арай табысы жо“ары елдердіЈ ›атарына ›осылуды кйздеп отыр“ан елміз.
Бірлігімізді са›тап, осылай еЈбек ететін болса›, ол ма›сат›а да жететін боламыз.
Уважаемые соотечественники!
Новый этап Казахстанского пути – это новые задачи укрепления экономики, повышения благосостояния народа.
Казахстану жизненно важно найти оптимальный баланс между экономическими успехами и обеспечением общественных благ.
В современном мире это коренной вопрос социально-экономической модернизации.
Это главный вектор развития Казахстана в ближайшем десятилетии.
Этой актуальной теме я посвящаю свое новое Послание народу страны.
Нам необходимо реализовать комплекс задач по десяти направлениям.
Первое. Занятость казахстанцев.
По моему поручению Правительство утвердило принципиально новую Программу обеспечения занятости.
В ней поставлены три важные задачи.
Во-первых, создание эффективной системы обучения и содействия в трудоустройстве.
Во-вторых, содействие развитию предпринимательства на селе.
В-третьих, повышение мобильности трудовых ресурсов, приоритетное трудоустройство в центрах экономической активности Казахстана.
В 2011 году Программа испытана в пилотном режиме с участием почти 60-ти тысяч человек.
Вся подготовительная работа, работа по законодательной базе завершена.
Теперь надо перейти к осуществлению этой важнейшей программы.
Поручаю Правительству и акимам с текущего года начать масштабную реализацию этой программы.
Речь также идет об обеспечении микрокредитами тех, кто работает на селе. Тех, кто желает работать в городе, за счет государства надо обучать и трудоустраивать. К концу программы, к 2020 году, мы должны таким образом трудоустроить на качественную работу 1,5 миллиона человек.
Екінші. љолжетімді баспана.
Біз жаЈа т±р“ын Їй ›±рылысы ба“дарламасын іске асыру“а кірісіп кеттік.
Елімізде жыл сайын 6 миллион шаршы метр т±р“ын Їй пайдалану“а берілуде.
Алайда біз жарты миллионнан астам жас отбасыны жеке баспанамен ›амтамасыз етуге тиіспіз.
Б±л Їшін жал“а берілетін т±р“ын Їй алаЈын 1 миллион шаршы метрге жеткізу ›ажет.
ОныЈ ішінде, ±за› мерзімге жал“а беру, одан кейін сатып алу тЩрізді екі тЇрлі жолын ›арастыру керек.
љаражаты мен мЇмкіншілігі барлар жалдау а›ысын тйлеп, кейіннен Їйді йздеріне сатып алатын болады.
Ал мЇмкіндігі жо›тар жа“дайы келгенше ±за› мерзімді жал“а ±стай беретін болады. Осы екі тЇрлі жолды ›арастыруымыз ›ажет.
О“ан ›оса жал“а ал“аны Їшін жасалатын тйлем Щл-ау›аты орташа отбасы мЇмкіндігіне сай болуы тиіс.
М±нымен бірге отанды› ›±рылыс саласы Їшін жаЈа мЇмкіндіктер туады.
ЕстеріЈізде болса, йткен да“дарыс жылдарында біз бЇкіл љаза›станда т±р“ын Їй салуды кйбейтіп, ›аншама ж±мыс орнын ашып, бизнеске ›аншама мЇмкіншілік бердік.
Сол кездегі сия›ты облыстар“а тиісті ›аражат бйлінеді.
Т±р“ын Їйлер салынып, жал“а берілетін болады.
СоныЈ бЩрін жаЈа "љолжетімді баспана-2020" ба“дарламасында аны› кйрсету ›ажет. Осы“ан біз кірісуіміз керек.
Мемлекет б±л ба“дарламаны тиісті ›аражатпен ›амтамасыз етеді.
Атал“ан ›±жатты ®кіметке осы жылдыЈ 1 шілдесінен кешіктірмей жасап, ›абылдауды тапсырамын.
®шінші. иЈірлерді дамыту мЩселесі.
љуатты љаза›стан дегеніміз – б±л еЈ Щуелі йЈірлердіЈ ›уаттылы“ы болып саналады.
ЕлдіЈ болаша“ы экономикада“ы келешегі зор салалардыЈ дамуымен байланысты.
Б±л Їшін алдымен жаЈа зауыттар кйп салынып, жаЈа ж±мыс орындары ашылып, Щлеуметтік инфра›±рылым ›ар›ынды дамуы ›ажет.
БЇгінде ЩлемніЈ кйп елдерінде осылай жасалуда.
Мемлекет йз азаматтарыныЈ сондай ›уатты йЈірлерге ›оныс аударуына кймек ›олын созуы тиіс.
љаза›станда келешегі зор ›алалар шо“ырына Астана, Алматы, А›тйбе, А›тау, Шымкент ша»арлары жатады.
®кімет елді мекендер шо“ырын (агломерация) дамыту жйнінде ба“дарлама ›абылдауы тиіс.
Ірі кЩсіпорынды немесе бір саланы тірек еткен ша“ын ›алалардыЈ дамуы – йз алдына бйлек мЩселе.
ЖаЈайзендегі жа“дай бір салалы ша“ын ›алалардыЈ Щлеуметтік ›атерге жа›ын екенін кйрсетті.
Мемлекет ЖаЈайзенде тйтенше жа“дай жариялап, ›алада“ы ахуалды ›алпына келтіру бойынша кешенді шаралар жасау“а мЩжбЇр болды.
љазіргі уа›ытта онда“ы ахуал ›алыпты арнасына тЇсті.
МЩжіліс сайлауында ЖаЈайзен т±р“ындарыныЈ басым кйпшілігі "Н±р Отан" партиясына дауыс берді.
Б±л олардыЈ мемлекет саясатын толы› ›олдайтынын кйрсетеді.
Сонды›тан мен ЖаЈайзендегі тйтенше жа“дай режімін б±дан Щрі созбау жйнінде шешім ›абылдадым.
Алайда, б±л о›и“адан тиісті тЇйін жасалып, одан саба› алып, ±дайы ескерілуі керек.
®кіметке бір салалы ша“ын ›алаларды дамыту туралы арнайы ба“дарлама жасауды тапсырамын.
Онда ›аланыЈ экономикасында“ы Щрбір на›ты ба“ытты Щртараптандыру, Щлеуметтік саланы дамыту ескерілуі ›ажет.
Сонымен ›атар, жергілікті ша“ын жЩне орта бизнеске ›олдау кйрсету шараларын ›аперде ±ста“ан жйн.
Жергілікті йзін йзі бас›аруды жетілдіріп, барша жергілікті даму мЩселелерін шешуге азаматтардыЈ ›атысуын кеЈейту аса маЈызды.
Биыл“ы 1 шілдеге дейін ®кімет Жергілікті йзін йзі бас›аруды дамыту т±жырымдамасы жобасын жасап бітіруі тиіс.
Четвертое. Повышение качества государственных услуг населению.
Это важный аспект противодействия коррупции и повышения доверия граждан к деятельности государственных органов.
Во-первых, следует развивать Электронное правительство.
До конца 2012 года 60 процентов социально – значимых государственных услуг, в том числе все виды лицензий, должны предоставляться только в электронной форме.
Начиная с 2013 года, все разрешительные документы от государства казахстанцы должны получать также в электронной форме или через Центры обслуживания населения.
В ведение ЦОНов надо передать и вопросы регистрации автотранспорта и выдачи водительских удостоверений.
Во-вторых, важный вопрос модернизации – упрощение административных процедур.
По моему поручению, перечень разрешительных документов уже сокращен на 30 процентов.
Правительством подготовлен законопроект, еще на треть снижающий все виды лицензий и разрешений.
Следующий шаг – внедрение новых принципов разрешительного законодательства.
В-третьих, нужно повышать компьютерную грамотность населения, в том числе за счет различных стимулирующих программ.
Я призываю всех казахстанцев активнее осваивать информационные технологии.
Пятое. ХХI век предъявляет высокие требования к управлению современным государством, которое все больше усложняется.
Наша важнейшая задача – подготовить квалифицированный политический класс управленцев.
Поручаю Правительству, Администрации Президента до конца первого полугодия 2012 года подготовить предложения по кандидатурам в президентский кадровый корпус.
Специальная комиссия будет подбирать кандидатуры по критериям образования и профессионализма, высоким моральным качествам, инициативности и успешности работы на порученных участках.
Они будут иметь зарплату сопоставимую с бизнес-структурами, привязанную к динамике экономического развития страны.
Они составят основу новой управленческой элиты, которой предстоит достойно вести наш Казахстан в ХXI веке.
Шестое. Модернизация судебной и правоохранительной систем.
Судьи должны вершить правосудие, только руководствуясь законом и своей совестью.
Надо кардинально пересмотреть порядок формирования судейского корпуса.
Необходимо законодательно ограничить возможность необоснованных решений апелляционных инстанций о возвращении дел на новое рассмотрение в нижестоящие суды.
Всей судебной системе, начиная от Верховного Суда, требуется повысить свою ответственность и квалификацию и самим начать совершенствовать свою собственную работу.
Нарушение судьями законов должно стать чрезвычайным событием, о котором должны знать все.
Следует укреплять систему арбитражных и третейских судов.
Надо завершить в текущем году разработку нового Уголовно – процессуального кодекса, законопроекта о частной детективной деятельности.
Важный вопрос – качественное кадровое обновление правоохранительных и специальных органов.
Ставлю задачу до 1 июля 2012 года провести переаттестацию всего их личного состава.
Только после этого должны быть рассмотрены вопросы увеличения денежного довольствия и расширения соцпакета поддержки в отношении работников правоохранительной системы, а также их технического оснащения.
Для усиления борьбы с транснациональной организованной преступностью в Едином экономическом пространстве считаю, что назрел вопрос о создании, по примеру Интерпола, Евразпола – Евразийской полиции.
Поручаю Правительству выработать и направить нашим партнерам по ЕЭП соответствующие предложения.
Один из важных вопросов модернизации – решительная борьба с коррупцией.
Наши действия в этом направлении заметно снизили уровень коррупционности в госаппарате. Это отмечают международные эксперты.
Но нам необходимо выработать новую стратегию борьбы с коррупцией.
Нужно не только выявлять и привлекать к суду взяточников.
Надо использовать новые правовые механизмы, информационные возможности, шире привлекать общество для предупреждения и профилактики коррупционных нарушений.
Надо изучить и использовать опыт других стран. Необходимо переходить к декларированию не только доходов, но и расходов государственных служащих.
Надо принять закон по этому вопросу.
Поручаю Правительству в трехмесячный срок подготовить и представить Комплексную антикоррупционную программу.
Седьмое. Качественный рост человеческого капитала в Казахстане.
Это, прежде всего, образование и здравоохранение.
В ходе модернизации системы образования нам важно осуществить следующие меры.
Во-первых, внедрять в процесс обучения современные методики и технологии.
Сегодня на основе международных стандартов успешно работают Назарбаев Университет и Интеллектуальные школы.
Развивается сеть передовых учреждений профессионально- технического образования.
Надо распространять их опыт на всю систему казахстанского образования, подтягивать к их уровню все образовательные учреждения.
Во-вторых, важно повышать качество педагогического состава.
Надо усилить стандарты базового педагогического образования, требования к повышению квалификации преподавателей школ и вузов.
В каждом регионе должны действовать интегрированные центры повышения квалификации педагогов.
В-третьих, надо создать независимую систему подтверждения квалификации.
Государство не должно одновременно предоставлять образовательные услуги и оценивать их качество.
Закончив медицинский институт, выпускник еще не становится врачом. Закончив политехнический вуз, выпускник еще не инженер. Ему придется доказать, что он является специалистом. Таков порядок во всем мире.
Поручаю Правительству в текущем году создать в пилотном режиме ряд независимых Центров подтверждения квалификации на базе отраслевых ассоциаций в 1-2 сферах.
В-четвертых, следует расширять доступность образования для молодежи через механизмы государственно – частного партнерства, субсидирование проезда и проживания молодежи из сельской местности и малообеспеченных семей, развития сети общежитий.
Важный вопрос – обеспечение возможности для работающей молодежи получать специальное образование без отрыва от работы.
Множество людей сегодня мигрируют из села в город. Им тяжело устроиться на работу. Каждый молодой человек должен иметь возможность, не отрываясь от работы, получить профессию и образование. Министерству образования необходимо проработать этот вопрос.
В-пятых, образование должно давать молодежи не только знания, но и умение их использовать в процессе социальной адаптации.
Поручаю Правительству принять пятилетний Национальный план действий по развитию функциональной грамотности школьников.
В-шестых, важно усилить воспитательный компонент процесса обучения.
Патриотизм, нормы морали и нравственности, межнациональное согласие и толерантность, физическое и духовное развитие, законопослушание.
Эти ценности должны прививаться во всех учебных заведениях, независимо от формы собственности.
Одной из этих ценностей и главным преимуществом нашей страны является многонациональность и многоязычие. Государственным языком, согласно нашей Конституции, является казахский. Наравне с ним в государственных органах официально употребляется русский.
Это нормы нашей Конституции, которые никому не позволено нарушать.
Планомерное развитие казахского языка не будет происходить в ущерб русскому.
Бізге мемлекеттіЈ келешегі, болаша› дамуы Їшін не керек? Ол Їшін мемлекеттіЈ еЈ негізгі сырт›ы саясаты – кйршілермен тату болуымыз керек. Онсыз мемлекеттіЈ болаша“ы б±лыЈ“ыр болады.
љаза› тілі, біздіЈ мемлекеттік тіліміз йсіп-йркендеп келеді. 2020 жыл“а ›арай мемлекеттік тілді меЈгергендердіЈ ›атары 95 процентке дейін жететін болады.
Еліміздегі барлы› мектептер мен о›у орындарында ›аза› тілінде о›ыту Їрдісі жЇріп жатыр. ОсыныЈ бЩріне депутаттар мен мемлекеттік ›ызметтегілер йз Їлестерін ›осулары керек. МЩселені осылай шешу ›ажет.
Поручаю Правительству разработать типовой Комплексный план по обеспечению знаний молодежью этих ценностей во всех образовательных учреждениях.
У нас даже нет таких учебников, таких преподавателей, которые работают с молодежью именно по этим вопросам.
Нашей молодежи это жизненно необходимо.
Другим важным направлением повышения уровня человеческого потенциала являются повышение доступности и качества оказания медицинских услуг, продвижение здорового образа жизни.
Сейчас реализуется Госпрограмма "Саламатты љаза›стан – 2015".
Качественно развивается система здравоохранения. Достигнута хорошая динамика показателей здоровья народа.
Увеличилась рождаемость и продолжительность жизни.
В 1,7 раза снижен показатель смертности от болезней системы кровообращения.
Мы этим системно занимаемся. Сейчас операции на сердечнососудистой системе проводятся не только в Астане, но и практически во всех областях Казахстана.
В стране созданы передовые лечебно-диагностические комплексы, десятки центров по основным направлениям медицины, в том числе новейшим, развивается транспортная медицина. У нас используются медицинские поезда, автотранспорт, медицинская авиация.
Локомотивом модернизации казахстанского здравоохранения станет Госпиталь будущего в Астане.
Теперь на первый план выходит вопрос снижения заболеваемости и смертности от онкологии.
Поручаю Правительству в двухмесячный срок разработать Программу развития онкологической помощи в Казахстане, также как мы это делали по вопросу сердечнососудистых заболеваний.
Следует также проработать вопрос о создании на базе Национального медицинского холдинга мощного Национального научного онкологического центра в Астане.
Правительству необходимо до 1 июля текущего года внести предложения по развитию системы здравоохранения с учетом внедрения механизмов солидарной ответственности граждан за свое здоровье.
Человек должен понимать, что ему не выгодно болеть. У нас бесплатное здравоохранение, но будущее – за страхованием в медицине, как это сейчас делается в пенсионных фондах. Сам человек несет ответственность, его работодатель и государство. Чем хуже здоровье у человека, тем меньше его будут страховать, чем лучше – тем больше будет сумма страховки. Сейчас люди выбирают те лечебные учреждения, где лучше медицинское обслуживание. Они определились с этим вопросом, теперь нужно продвигаться дальше.
Поручаю акимам решить вопрос о расширении доступности спортивной инфраструктуры для массового занятия населением физической культурой и спортом.
В последние годы построено много спортивных объектов – и в Астане, и в областях. Жалуются, что в них ни детям, ни взрослым невозможно попасть. Все эти спортивные сооружения нужно сделать доступными. Пусть люди занимаются спортом.
Восьмое. Совершенствование пенсионной системы.
Казахстан первым на постсоветском пространстве успешно внедрил накопительную систему.
Число вкладчиков насчитывает 8 миллионов человек.
Объем накоплений превышает 17 миллиардов долларов.
В то же время сегодня вкладчики не имеют возможности влиять на инвестиционную политику пенсионных фондов.
Поэтому и относятся к пенсионным отчислениям как к оброку.
А руководство отдельных пенсионных фондов распоряжается ими как своими собственными и обслуживает интересы акционеров, нередко покрывая их расходы.
Правительству совместно с Национальным Банком до конца первого полугодия необходимо выработать предложения по совершенствованию пенсионной системы.
Девятое. Индустриально-инновационные проекты
Социальная значимость проектов в рамках индустриально – инновационного развития абсолютна.
Эта программа остается главным ориентиром модернизации экономики.
Все госорганы должны считать эту работу своей основной заботой.
Только в прошлом году введено в эксплуатацию 288 проектов на сумму более 970-ти миллиардов тенге.
В результате создано более 30 тысяч постоянных качественных рабочих мест.
Мы продолжаем формировать и развивать передовые кластеры нашей экономики. Темпы этой работы не должны снижаться.
Поручаю Правительству предусмотреть необходимые средства для развития инфраструктуры инновационных кластеров.
Уважаемые казахстанцы!
Я сегодня хочу объявить о старте новых грандиозных проектов в сфере высокого передела наших сырьевых ресурсов и инфраструктуры, которая будет обслуживать этот передел.
Первое. Для решения проблемы энергодефицита и освобождения от энергозависимости южных регионов поручаю Правительству обеспечить в текущем году начало строительства первого модуля Балхашской ТЭС мощностью 1320 мегаватт, стоимостью 2,3 миллиарда долларов. Это очень важно. Бурно развивающийся южный регион имеет дефицит по электроэнергии. Мы не должны ни от кого зависеть. Этот вопрос решает очень многое. Все вопросы по Балхашской ТЭС решены. Необходимо ускорить и начать эту работу.
Важное значение имеет завершение строительства казахстанского участка международного автомобильного коридора "Западная Европа – Западный Китай". Это действительно народная стройка века. Где еще за три года было построено 2700 км. качественной автомобильной дороги? Мы должны в следующем году эту работу закончить.
Важно приступить к строительству двух новых железнодорожных линий – Жезказган-Бейнеу протяженностью 1200 километров и Аркалык-Шубарколь.
Эти проекты придадут мощный импульс развитию Жезгазган – Аркалыкского региона.
Второе. Поручаю Правительству продолжить проект по созданию производства комплексных минеральных удобрений в Жамбылской области стоимостью около 2-х миллиардов долларов. Эти удобрения нужны для сельского хозяйства. Проект даст возможность поднять экономику Жамбылской области и юга в целом.
Третье. Необходимо обеспечить создание комплекса глубокой переработки нефти на Атырауском НПЗ стоимостью 1,7 миллиарда долларов, что увеличит выпуск бензина почти в 3 раза – до 1,7 миллиона тонн, а дизтоплива – до 1,4 миллиона тонн и обеспечить Казахстан этими видами топлива.
Четвертое. Следует обеспечить вывод на проектную мощность Атырауского газохимического комплекса стоимостью 6,3 миллиарда долларов, что предполагает ежегодный выпуск 500 тысяч тонн пропилена и 800 тысяч тонн полиэтилена. Такой продукции мы в Казахстане еще не производили.
Пятое. Надо завершить проектирование и приступить к строительству газоперерабатывающего завода мощностью 5 миллиардов кубических метров в год на Карачаганакском месторождении.
Шестое. Поручаю Правительству запланировать и приступить к реализации трубопроводной системы, которая обеспечит газификацию центрального региона страны, включая столицу.
Это капиталоемкая, важная работа. Мы должны это сделать, чтобы уйти от зависимости по газу. Казахстан – страна, добывающая нефть и газ. Мы обязаны газифицировать нашу страну.
По многим из этих проектов решены все вопросы инвестирования, а по другим надо решать.
Вношу предложение Правительству и Парламенту пересмотреть бюджет, чтобы выделить необходимые средства для реализации вышеназванных проектов.
Нам придется позаимствовать кредиты у Национального фонда на осуществление проектов. Я считаю, что это правильно. Эти деньги будем вкладывать в собственную экономику.
Все эти проекты совершенно изменят облик нашей экономики, нашей страны.
Все сказанное выше будет нашим ответом на возможные кризисы в мире.
Мы превращаем весь Казахстан в гигантскую стройплощадку и создаем десятки тысяч рабочих мест.
Вокруг жилищного строительства, строительства крупных предприятий будут развиваться строительная индустрия, металлургия, обрабатывающая промышленность. Создаются многочисленные возможности для появления новых, молодых бизнесменов. Они не должны упустить такой шанс.
Для контроля за расходованием средств поручаю создать специальную комиссию по аналогии с комиссией, которая четко и эффективно работала в период кризиса 2008-2009 годов и доказала свою эффективность.
Подчеркиваю, что все эти проекты мы начнем уже в этом году.
Правительству необходимо укреплять казахстанскую инновационную систему.
Важно увеличить бюджетные расходы на финансирование перспективных научных исследований через выделение инновационных грантов.
Новый закон "О науке" закладывает основу для системной государственной поддержки науки.
Необходимо поддержать отечественных ученых.
Вокруг Назарбаев Университета должен сложиться инновационно – интеллектуальный кластер, способствующий трансферту и созданию новых технологий.
Создавая высокотехнологичные предприятия в Астане, мы будем распространять этот опыт на другие научно-образовательные центры Казахстана. Законодательная основа у нас есть.
Это принятый, по моему поручению, новый закон "О государственной поддержке индустриально – инновационной деятельности".
На его основе надо наращивать инновационный потенциал взаимодействия государства, бизнеса и науки.
Поручаю Правительству разработать законопроект, предусматривающий внедрение новых форм государственно – частного партнерства.
Одним из важных вопросов текущего развития является диверсификация потоков прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана.
Их нужно направлять в перспективные отрасли, например, сферу туризма.
В развитых странах на долю туристического кластера приходится до 10-ти процентов ВВП.
У нас – менее 1 процента.
Надо изучить в целом по стране точки роста туризма, их немало.
В связи с этим важным проектом должно стать развитие горнолыжных курортов мирового уровня близ Алматы.
Эксперты считают, что один турист, который посещают горнолыжный курорт, тратит в 6 раз больше, чем во время поездки на море. Это очень выгодно для государства.
Поручаю Правительству разработать системный План развития этой уникальной зоны, а также Бурабайской курортной зоны в Акмолинской области.
Как вы знаете, моя особая забота – это укрепление делового и инвестиционного климата.
В Казахстане успешно реализуется "Дорожная карта бизнеса – 2020".
Уже многие казахстанцы убедились в ее эффективности.
Поручаю Правительству внести в нее изменения, касающиеся дополнительных мер поддержки начинающих и молодых бизнесменов, внедряющих инновации.
Сегодня надо продолжать работу по декриминализации финансово-экономических правонарушений, в том числе налоговых.
Таможенному и налоговому комитетам, финансовой полиции надо быть последовательными в своих действиях, применении правовых норм, в том числе в вопросе о двойном налогообложении.
Защита прав и поддержка отечественных и иностранных инвесторов, предсказуемость законодательства и транспарентность должны стать основой делового инвестиционного климата в Казахстане.
Я настоятельно требую, чтобы наши чиновники всячески содействовали инвесторам, а не чинили препятствия.
Мы должны укреплять механизм проведения регулярных консультаций с отечественными и иностранными инвесторами в процессе разработки проектов нормативных правовых актов.
Надо создать Национальные контактные центры по разработке и реализации стратегий стимулирования соблюдения предприятиями принципов ответственного ведения бизнеса.
В 2012 году должны завершиться переговоры о вступлении Казахстана в ВТО.
Это на порядок повысит инвестиционную привлекательность нашей экономики.
Десятое. Развитие сельского хозяйства.
Аграрный сектор Казахстана обладает большими экспортными возможностями и высоким потенциалом для внедрения инноваций.
Потребность в продовольствии с каждым годом в мире будет возрастать. Эту возможность нам упускать нельзя.
Государство оказывает огромную помощь сельскому хозяйству.
Нам следует разработать и внедрить государственную систему гарантирования и страхования займов для снижения рисков частных инвестиций в аграрное производство.
Необходимо найти альтернативные пути для расширения доступа фермеров к финансированию.
Поручаю Правительству разработать и внедрить механизм государственной поддержки розничной торговли без посредников.
Государству необходимо организовать и структурировать зерновую отрасль, создать единый зерновой холдинг.
Необходимо активизировать реализацию проекта по развитию экспортного потенциала производства мяса.
Поручаю Правительству обеспечить разработку программ по развитию других отраслей животноводства, в том числе овцеводства, а также кормопроизводства и отгонного животноводства.
Уважаемые казахстанцы!
Сегодня всему миру и каждому государству важно найти ответы на мощные глобальные и внутренние вызовы.
Выполнив задачи по десяти направлениям социально – экономической модернизации, мы укрепим экономику, сделаем стабильным наше общество, повысим благосостояние нашего народа.
В то же время Казахстан как достойный участник мировой политики продолжит активное участие в определении путей укрепления мира и безопасности.
Мы выдвинули инициативы по ядерной безопасности, принятию Всеобщей декларации безъядерного мира.
В марте текущего года на Глобальном саммите по вопросам ядерной безопасности в Сеуле они будут конкретизированы и дополнены.
Важное значение будет иметь Астанинский экономический форум в этом году, на котором, надеюсь, будет обсуждаться наша идея "G global" по выходу из мирового кризиса.
Также в нынешнем году в Астане пройдет IV Съезд лидеров мировых и традиционных религий, ставший важной площадкой международного межконфессионального диалога.
Мы должны приложить все усилия для реализации провозглашенной Казахстаном Глобальной энерго­экологической стратегии.
Мы продолжим работу по осуществлению Астанинской инициативы "Зеленый мост", направленной на трансферт "зеленых" технологий.
Внешнеполитические предложения Казахстана получили поддержку у мировой общественности.
В них – суть нашей внешнеполитической стратегии на десятилетия вперед.
Мы будем продолжать нашу сбалансированную внешнюю политику, взаимодействуя не только с Западом, но и государствами Азии.
В этом году исполнится 20-лет моей инициативе о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
В текущем году мы должны достойно завершить председательство в Организации исламского сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности.
В 2012 году Астана является культурной столицей СНГ и тюркского мира.
Надо достойно провести эти мероприятия.
Мы отвечаем на глобальные вызовы ХХI века углублением евразийской интеграции.
Мы вместе с Россией и Беларусью сформировали Единое экономическое пространство, идем к созданию Евразийского экономического союза.
Это важный фактор общерегиональной стабильности, повышения конкурентоспособности наших экономик.
Мы готовы поддержать стремление других государств СНГ присоединиться к евразийской интеграции.
Уважаемые соотечественники!
Социальная модернизация – это центральный вопрос деятельности нового Парламента и Правительства, всех ответственных сил Казахстана – партий, общественных объединений, творческих и профессиональных союзов, средств массовой информации, всех патриотов нашей страны.
Тем более я попытался учесть конструктивные предложения всех партий, принявших участие на последних выборах в Мажилис.
Мы должны объединить все силы на благо Родины.
Нам предстоит проделать большую работу.
Призываю всех казахстанцев принять самое активное участие в работе по достижению всех обозначенных задач!
Дорогие друзья!
Работа предстоит огромная, напряженная и трудная, но интересная для всех, и для простых людей, и для Правительства, Парламента, в целом – для государства. Не ставя таких больших целей, мы не можем развиваться. Мы всегда делали то, что говорили. Все наши планы, программы мы выполняли.
Сейчас предстоит напряженная работа. Мир таков, таково положение. Таков сегодняшний вызов.
Давайте призовем всех казахстанцев и мобилизуем себя на выполнения этих грандиозных задач, которые улучшат жизнь всех казахстанцев!
љадірлі отандастар!
љазір еліміз дамудыЈ жаЈа кезеЈіне ›адам басты.
Біз бЇгінде бЩсекеге ›абілетті, Щлеуеті зор, экономикасы ›уатты ел ›±рудамыз.
Біз б±дан б±рын да биік белестерді ба“ындырды›. Оны біз 20 жылды›та айтты›.
Сонды›тан, ма›сат›а жету біздіЈ ›олымыздан келеді.
Біз о“ан жетудіЈ жолдарын жа›сы білеміз.
Ол Їшін ›ажетті ресурстар бЇгін мемлекетте жеткілікті.
БіздіЈ міндетіміз – ай›ын, ал“ан ба“ытымыз д±рыс деп санаймын.
Б±л жолда біз Їшін еЈ бастысы – тЩуелсіз љаза›станныЈ т±тасты“ы мен т±ра›тылы“ы.
Дана хал›ымызда "Игілік басы – ынтыма›" деген ›анатты сйз бар.
Ендеше, тЩуелсіздігіміз баянды, т±тасты“ымыз берік, елдігіміз мЩЈгі болсын, а“айын!
Осы мерейлі белесте баршаЈыз“а мол табыстар тілеймін!
НазарларыЈыз“а рахмет!

 
ОФИЦИАЛЬНАЯ АСТАНА
Каталог: Президент
Послания Президента Республики Казахстан
Каталог: Парламент

Новости

Государственные символы Республики Казахстан

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ КАЗАХСТАН С МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ «КАЗАХСТАН - СТРАНА ВЕЛИКОЙ СТЕПИ»

Erlan Idrissov: High time for Central Asia and Kazakhstan to have a voice in UN Security Council

Текущая информация по привлечению международных участников "ЭКСПО 2017" (инфографика)

О Региональной карте предпринимательства (справочная информация)

Заявление Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева от 8 июня 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ О III МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ «КАЗАХСТАН ГЛАЗАМИ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ» среди авторов наиболее ярко, полно и объективно осветивших жизнь, культуру,

Erlan Idrissov: The Real Cause of the 21st Century

Объявление о премиях, грантах и Благодарности Президента в области средств массовой информации в 2016 году

Nursultan Nazarbaýew, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Manifest. “Dünýä. XXI asyr”

Манифест Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева «Мир. XXI Век»

21 марта 2016 года Центральная избирательная комиссия обнародовала